Artist Statement

(For english version, scroll down)

Jag arbetar huvudsakligen med måleri baserade på olika fotografiska bilder, ofta i sammansatta installationer med flera konstnärliga uttrycksmedel.

Återkommande teman i mitt konstnärskap är den komplexa relationen mellan människa och natur och människans strävan efter kontroll och ordning.

Dialogen som uppstår mellan verken och betraktaren är av stor vikt. Genom att föra samman olika bilder, ibland texter och/eller tredimensionnella element skapas nya berättelser. Ur måleriets långsamma process och perspektivförändring kan det yttre och det inre förenas med det påtagliga och det omedvetna.

Utställningsrummet spelar en viktig roll i min process. Den specifika platsens möjligheter och begränsningar skapar förändringar i verken och adderar nya lager av tid, rum och minne.

I work mainly with paintings based on various photographic images. They are often shown in installations combined with several artistic means of expression. Recurring themes in my art practice are the complex relationship between man and nature and the human’s quest for control and order. 

The dialogue that arises between the works and the viewer is of great importance. By bringing together different images, sometimes texts and / or three-dimensional elements, new stories are created. From the slow process of painting and the shifts of perspective, the outside world and an inner state of mind are brought together as well as the tangible and the unconscious. The showroom plays an important role in my process. The possibilities and limitations of a specific space add new layers of time, space and memory to each work.

Magali Cunico